Musulmaņi uzskata, ka visi iepriekš bijušie pravieši ir Dieva sūtīti un ka Svētie Raksti bijuši Dievišķas atklāsmes to tīrākajā veidolā, un, tādējādi, tie atspoguļojuši Dieva absolūto vienotību. Divi no sešiem musulmaņa ticības pantiem ir šādi:

  • Ticēt Dieva praviešiem
  • Ticēt Dievišķajiem Rakstiem

Islāms māca, ka šie pravieši un Svētās grāmatas to kodolā ir patiesi un ka tos sūtījis tas pats Dievs, kas sūtīja Muhamedu kā Pravieti un atklāja viņam Korānu.

Saskaņā ar Korānu, Dievs ir sūtījis savus Vēstnešus pie ikkatras tautas:

Nav tādu cilvēku, pie kuriem nav bijis Brīdinātājs. (35. nod.: V.25)

Un uz katru cilvēku ir Vēstnesis. (10. nod.: V.48)

Daži pravieši ir pieminēti pašā Korānā, piemēram, Ādams, Ābrahāms, Dāvids, Zālamans, Mozus, Jēzus un, protams, Muhameds (lai miers pār viņiem visiem). Citi pravieši (kas nav minēti Korānā) ir, piemēram, Zaratustra, Krišna un Konfūcijs (lai miers pār viņiem visiem).

Kā minēts iepriekš, musulmaņi ne tikai tic visiem iepriekš bijušajiem praviešiem, bet arī atklāsmēm un Svētajiem rakstiem, ko šiem praviešiem dāvinājis Dievs. Pašā Svētajā Korānā ir atsauces uz četrām atklātām grāmatām, kas nav Korāns:

Ābrahama SUHUF (Vīstoklis) (87. nod.: V.20)

Par Ābrahāma Rakstiem mūsdienas nekas nav zināms. Iespējams, ka šie raksti nekad netika fiziski pierakstīti.

Mozus TAURAT (Tora) (3. nod.: V.4)

Mozus Taurat jeb Torā ir pirmās piecas pirmās ebreju Bībeles grāmatas, un tajā lasāms pilnais Mozusticīgo likums. Šīs piecas grāmatas ir: Genesis – sākums, Exodus – iziešana, Leviticus – un viņš sauca, Skaitļi un Deuteronomium – otrais likums. Kopā šīs piecas grāmatas tiek sauktas par Pentateihu. Tora tika nodota no paaudzes uz paaudzi mutvārdu ceļā un beidzot pierakstīta dažus simtus gadu pēc Mozus nāves. Ebreju Bībele sastāv no 24 grāmatām, to skaitā piecām Toras grāmatām.

ZABUR (Dāvida Psalmi) (4. nod.: V.164)

Mūsdienās par Zabur vai pravieša Dāvida atklāsmēm ir zināms maz. Ebreju Bībelē ir daudz psalmu (svēto dziesmu jeb himnu), kas piedēvēti Dāvidam, kas arī varbūt veido daļu no Zabur.

Jēzus Kristus INJEEL (Evaņģēlijs) (5. nod.: V.47)

Injeel jeb evaņģēlijs tika atklāts Pravietim Jēzum, bet viņa dzīves laikā netika pierakstīts. Pēc viņa nāves tika veikti mēģinājumi pierakstīt viņa mācības. No daudziem šādiem stāstījumiem, Baznīca četrus izraudzīja par oficiālajiem. Šīs četras evaņģēlija versijas mūsdienās ir pazīstamas kā Mateja, Lūkas, Marka un Jāņa evaņģēliji. Tomēr pastāv arī citi evaņģēliji (kas nav iekļauti Bībelē), kuros arī lasāma svarīga informācija par Jēzus dzīvi un viņa Dievišķajām mācībām.

Neviena no iepriekšminētajām grāmatām, ja neskaita Korānu, nesaglabājās savā oriģinālajā veidolā, ar oriģinālo saturu.