Title: Muhamedssa – Sieviešu Atbrīvotājs

Number of pages: 28

Author: Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmadra

Published: 2022

Language: Latvian

ISBN: 978-1-84880-732-7

Copyrights: © Islam International Publications Ltd.

PRIEKŠVĀRDS

Mēs priecājamies publicēt Hazrat Mirza Bašir-ud-Din Mahmud Ahmadra, apsolītā Mesijas otrās pēcteča, urdu raksta tulkojumu ar nosaukumu ‘Aurtoń ko Ghulami sei Nijat Dilanei wala Nabi’.

Apspriežot sieviešu tiesības, tiek uzskatīts, ka rietumu valstis ir karognesējas, jo 19.gadsimta otrajā pusē tām tika piešķirtas noteiktas tiesības. Tomēr Svētā Praviešasa mācība pacēla sieviešu garīgo un sociālo stāvokli. Pirms Svētā Korāna atklāšanas un Islāma nodibināšanas pret sievietēm izturējās kā pret otrās vai trešās šķiras pilsoņiem, pēc vergiem un pat dzīvniekiem. Viņiem nebija tiesības uz prasību par savu dzīvi, ķermeni, bērniem vai īpašumu. Daudzās citās sabiedrībās nebija reālas bāzes, kas regulētu sociālo vai morālo uzvedību. Līdz ar to attieksme pret sievietēm visā pasaulē, reliģiska vai nē, bija riebīga.

Islāma mācība, kas tika pasniegta caur Svēto Korānu, kā arī Svētā Praviešasa cēlais un ideālais piemērs aizsāka jaunu laikmetu sievietēm. Šis īsais raksts parāda, ka islāma dibinātājs patiešām bija ‘Sieviešu atbrīvotājs’.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā tulkojumā iekavās ( ) norādītie vārdi ir autora vārdi. Ja tulks skaidrības labad pievieno skaidrojošus vārdus vai frāzes, tie tiek ievietoti kvadrātiekavās [ ].

Pirmo reizi šī traktāta tulkojumu angļu valodā veica Fazl-e-Umar fonds publicēšanai reliģijas pārskatā. Tagad to ir pārskatījis Abdul Quddūs Ārif, un veicis labojumus Ajāz Mahmūd Khan. Lai Visuaugstākais Allāhs apbalvo visus, kas palīdzēja tulkot un sagatavot šo grāmatu. Āmīn!

Munīr-ud-Dīns Šams
Papildināja Wakīlut-Tasnīf
Londona, Lielbritānija
2015.gada jūlījs